Test Quata 61

 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

วัดความสามารถพื้นฐาน (ข้อเขียน)

(เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ปวช. / นอกระบบ / ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ)

สอบคัดเลือกวันที่ 5 เม.ย. 61

(ตรวจสอบรายชื่อ)

 

 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

(เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม.6 ที่มีผลคะแนนข้อสอบกลางวิชาสามัญ/ GAT/ PAT)

สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 61

(ตรวจสอบรายชื่อ และห้องสอบสัมภาษณ์)