ประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 (บางส่วน)
ลงทะเบียนบัณฑิตและตอบแบบสอบถาม ได้ทางเว็บไซต์ 
 
 1. กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิตระหว่าง วันที่ 16 ต.ค.- 2 พ.ย. 2560
 2. ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. หากพ้นกำหนดชำระเงิน มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับคำขอลงทะเบียนเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และจะหมดสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 4. หากบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนบัณฑิตและเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำสามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้ตั้งแตวันที่ 16 ต.ค.- 2 พ.ย. 2560
 5. การพิมพ์ใบชำระเงิน
  - เข้าสู่ระบบ โดยกรอก รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน 4 หลัก
  - กรณีตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำแล้ว จะสามารถกดสั่งพิมพ์ใบชำระเงินได้
  - กรณียังไม่ได้ตอบแบบภาวะการมีงานทำให้กรอบแบบสอบถามให้เรียบร้อยก่อน
01
 
กำหนดการ พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 
9 พฤศจิกายน 2560  
 
09.00 – 13.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
14.00 – 17.00 น. พิธีปฐมนิเทศ (เวลา 14.00 น. บัณฑิตเข้าศูนย์ประชุมใหม่พร้อมกันทุกคน)
17.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตรับชุดครุย ณ ห้องประชุม 4 ใต้ศูนย์ประชุม
 
10 พฤศจิกายน 2560  
 
08.30 – 16.30 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
18.30 น. บัณฑิตใหม่เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
11 พฤศจิกายน 2560  
 
08.30 – 11.00 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
12.00 – 16.30 น. บัณฑิตรวมตัว ณ จุดแถวใต้ศูนย์ประชุม เพื่อซ้อมโหลดบัณฑิต
 
12 พฤศจิกายน 2560  
 
07.30 น. บัณฑิตรวมตัว ณ จุดตั้งแถวใต้ศูนย์ประชุม
08.30 – 13.00 น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่
 
14 พฤศจิกายน 2560  
 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคแรก)
 
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ www.pkru.ac.th และ facebook/pkrupage/