มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th หรือ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

banners.student portfoliogk is 279